Zbliża się termin egzaminów czeladniczych

Związek Pracodawców Branży Kamieniarskiej, wspólnie z Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą, organizuje kolejne egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w zawodzie kamieniarz. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią termin to 13 grudnia 2018. Egzamin będzie mieć miejsce w Strzegomiu.

Koszt egzaminu mistrzowskiego 1.422 złotych (jest to egzamin państwowy i opłata ustalana jest przez Ministra Edukacji Narodowej).

Egzamin mistrzowski przeprowadzany jest w dwóch etapach:

Etap praktyczny:
polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne w rzeczywistych warunkach pracy. Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie dłuższy niż 24godziny, łącznie w ciągu trzech dni.

Etap teoretyczny:
przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

Część pisemna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

– rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją
– dokumentacja działalności gospodarczej
– rysunek zawodowy
– przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
– podstawowe zasady ochrony środowiska
– podstawowe przepisy prawa pracy
– podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem
– podstawy psychologii i pedagogiki
– metodyka nauczania

Czas trwania części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie może być dłuższy niż 210 minut. Jest przeprowadzana w formie testu jednokrotnego wyboru.

Część ustna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

– technologia
– maszynoznawstwo
– materiałoznawstwo

Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut.

ZPBK przygotowało kurs powtórkowy, z zakresu teorii wymaganej na egzaminie, przewidziany na 10-12.grudnia. Więcej informacji wkrótce na Facebooku ZPBK.

Na ewentualne pytania i wątpliwości, np. dotyczące warunków dopuszczenia do egzaminu, wymagań teoretycznych i praktycznych, stażu w zawodzie itd., odpowie telefonicznie przewodniczący komisji egzaminacyjnej – Michał Firlej 695-164-288.

Wstecz

Współpraca Medialna